:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-681-111 อีเมล์ : saraban@bosuak.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก

 

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

        1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก  ตั้งอยู่เลขที่ 197  หมู่ที่ 3  ตำบลบ่อสวก  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองน่านไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 12  กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดน่านเป็นระยะทางประมาณ  13  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ         ติดต่อกับเขต         ตำบลเรือง  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน  

ทิศใต้             ติดต่อกับเขต         ตำบลนาซาว  อำเภอเมืองน่าน  และตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน    

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเขต        ตำบลไชยสถาน  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน  

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเขต        ตำบลแม่ขนิง  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน

การตั้งหมู่บ้านมักจะรวมตัวกันตั้งบ้านเรือนกันเป็นหย่อมเป็นหมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งหมด 13  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านจะตั้งอยู่ตามถนนหนทาง  ตามหนองน้ำ  ตามลำห้วยที่มีอยู่เดิม

เนื่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งตำบล 61.51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 38,444 ไร่      

 

        1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

              ตำบลบ่อสวกมีภูมิประเทศเป็นที่ลาดภูเขา มีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงเหมาะแก่การเพาะปลูก

        1.3 สภาพภูมิอากาศ  มี 3 ฤดู คือ

              ฤดูร้อน    จากเดือน   กุมภาพันธ์   ถึงเดือน   พฤษภาคม

              ฤดูฝน     จากเดือน   มิถุนายน     ถึงเดือน   ตุลาคม

              ฤดูหนาว  จากเดือน   พฤศจิกายน  ถึงเดือน   มกราคม

        1.4 ลักษณะของดิน

              ลักษณะของดินในตำบลบ่อสวกเป็นดินร่วมปนดินเหนียวที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร

        1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ

       ในพื้นที่ตำบลบ่อสวกไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน มีแต่ลำห้วยสายต่าง ๆ จำนวนมาก ดังนี้

      - ลำห้วยบ่อสวก  ไหลผ่านบ้านบ่อบ่อสวกและบ้านสวกพัฒนา

    - ลำห้วยม่วง  ไหลผ่านบ้านดอนอุดม , บ้านเชียงยืน , บ้านม่วงเจริญราษฎร์ , บ้านหนองโต่มและบ้านป่าคา

- ลำห้วยน้ำซาว  ไหลผ่านบ้านต้าม , บ้านนามน , บ้านซาวหลวง , บ้านนาปงพัฒนา และบ้านป่าฝางสามัคคี

- ลำห้วยน้ำจาง  ไหลผ่านบ้านต้าม , บ้านนามน  และบ้านซาวหลวง

- ลำห้วยลักไก่  ไหลผ่านบ้านนาปงพัฒนา และบ้านป่าฝางสามัคคี 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ลักษณะของไม้ในพื้นที่ตำบลบ่อสวกมีหลากหลายชนิด  เช่น  ไม้ดู่  ไม้สัก  ไม้มะค่า ไม้เต็ง เป็นต้น  และป่าไม้ในพื้นที่ตำบลบ่อสวกมีความอุดมสมบูรณ์

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

    2.1 เขตการปกครอง   องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก    ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  .. 2537  ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2539   และประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอน พิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

1

บ้านบ่อสวก

นายวสันต์   ขัดโน

ผู้ใหญ่บ้าน

086-1980786

2

บ้านป่าคา

นายธนกฤต  ปัญญาพรม

ผู้ใหญ่บ้าน

064-2961462

3

บ้านม่วงเจริญราษฎร์

นายเอนก    ประสมทรัพย์

ผู้ใหญ่บ้าน

081-1691742

4

บ้านเชียงยืน

นายศุภชัย   จำปารัตน์