:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-681-111 อีเมล์ : saraban@bosuak.go.th

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก

องค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   เพื่อให้ตำบลบ่อสวกน่าอยู่

เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น   รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   พัฒนาการท่องเที่ยวด้วยวิถีพอเพียง