:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-681-111 อีเมล์ : saraban@bosuak.go.th
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกรณ์ อินน้อย
ประธานสภา
นายวัชรศักดิ์ สีโน
ส.อบต.ม.1
นางสาวศิริรัตน์ กาคำ
ส.อบต.ม.2
ว่าที่ร.ต.พงษ์พนิต อินปั่๋น
ส.อบต.ม.3
นายอรุณ จำปารัตน์
ส.อบต.ม.4
นางวัลลภา อินผ่อง
ส.อบต.ม.5
นายวรวุฒิ รัตนะวง
ส.อบต.ม.6
นายบุญทุม ลาภิยะ
ส.อบต.ม.7
นายวัทธิกร ดวงใจ
ส.อบต.ม.8
นายสถาพร สายยาโน
ส.อบต.9
นายวีระชาติ บุญตา
ส.อบต.ม.11
นางรุ่งทิพย์ ดาราวรรณ
ส.อบต.ม.12
นางทิวารัตน์ มงมาต
ส.อบต.ม.13