:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-681-111 อีเมล์ : saraban@bosuak.go.th
กองคลัง
นางจำปา ไชยช่อฟ้า
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุพัตรา คำพร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาววรรณณ์วนัช วุฒิสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวธิตินันท์ ขันไชย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายนาท วงสาสาย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางาสยุพารัตน์ สุทธเขต
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางศิวาพร ลานเงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ