:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-681-111 อีเมล์ : saraban@bosuak.go.th
กองการศึกษา
นางรำแพน เหล่าโกศลวัฒน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางรสริน ขันทา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวกฤษณา ชินันท์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางลาวัลย์ มงมาตร
ครูชำนาญการ
นางกมลรัตน์ สีโน
ครูชำนาญการ
นางจุฑาทิพย์ อุตตมา
ครูชำนาญการ
นางกนกภรณ์ กันทะกาลัง
ครูชำนาญการ
นางนฤมล พิจคำ
ครู
นางนงเยาว์ รวมเงิน
ผูัดูแลเด็ก
นางสมศรี รมรื่น
ผู้ดูแลเด็ก
นางหยกมี กันทะวิไชย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสัง ยะพาลา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุดชบา ทะปาละ
จ้างเหมาบริการ