:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-681-111 อีเมล์ : saraban@bosuak.go.th
กองช่าง
นายไกรวิทย์ มงมาตร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย กันใจมา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวิญญา จำปารัตน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสุรพล โสฬา
จ้างเหมาบริการ
นางสาวนุธิกานต์ มงมาตร์
จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ