:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-681-111 อีเมล์ : saraban@bosuak.go.th
คณะผู้บริหาร
นายสมผล ใหม่แปลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก
089-9549-309
นายอิ่นคำ วงทะปา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก
083-0402-726
ว่าที่ รต.อลงกต ประสมทรัพย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก
093-7163-559
นางสาวปิยาภรณ์ อินผ่อง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก
084-3238-045