:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-681-111 อีเมล์ : saraban@bosuak.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นายสมผล ใหม่แปลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก
โทร 089-9549309
นายอิ่นคำ วงทะปา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก
โทร 083-0402726
ว่าที่ รต.อลงกต ประสมทรัพย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก
โทร 093-7163559
นางสาวปิยาภรณ์ อินผ่อง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก
โทร 084-3238045
นางสาวสุวิสาส์ บุญอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก
โทร 085-7103-624