:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-681-111 อีเมล์ : saraban@bosuak.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสุวิสาส์ บุญอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก
085-7103-624
นางพวงทอง ขุนติ
หัวหน้าสำนักปลัด
095-3346-099
นางจำปา ไชยช่อฟ้า
ผู้อำนวยการกองคลัง
086-1825-101
นายไกรวิทย์ มงมาตร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
098-7493-486
นางรำแพน เหล่าโกศลวัฒน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
085-7195-387