:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-681-111 อีเมล์ : saraban@bosuak.go.th
สำนักปลัด
นางพวงทอง ขุนติ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวิษณุพงศ์ นวพงษ์ศิรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางแสงหล้า ติ๊บเอ้ย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายอาณัติพงษ์ ชัยศรี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางธัญญารัตน์ วิไชยยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.วลัยพร เตชนันท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายวิระศักดิ์ อินทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสุมิตรา กันธระ
เจ้าพนักงานธุรการปฏฺิบัติงาน
ประยูร ปางโชติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายประทีป ไชยธิ
คนงานทั่วไป
นายปิติพงษ์ คนการณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย
นายนิรยุทธ เรื่องเทศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย
นายประจัด กุลเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย
นายณรงศ์ชัย มงมาตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย
นายคมกริช สถานอุ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย